Biuletyn Informacji Publicznej
SKO w Suwałkach
Postępowanie przed SKO

Postępowanie instancyjne

Odwołanie:

Odwołanie służy stronie od decyzji wydanej w pierwszej instancji tylko do jednej instancji. 

Co do zasady, odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, albo jej ogłoszenia, gdy decyzja została ogłoszona ustnie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w tzw. trybie autokontroli.

Zażalenie:

Zażalenie, gdy ustawa tak stanowi, służy stronie na wydane w toku postępowania postanowienia. 

Zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie.

Rejestr zmian >>

Postępowanie nadzwyczajne

Wznowienie postępowania:

Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony, jeżeli w sprawie zakończonej decyzją ostateczną: 

 • dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe;
 • decyzja wydana została w wyniku przestępstwa;
 • decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu;
 • strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu;
 • wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję;
 • decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu;
 • zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji;
 • decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione.

 Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję w pierwszej instancji, w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania.

Stwierdzenie nieważności decyzji:

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.

Nieważność decyzji stwierdza organ wyższego stopnia, jeżeli decyzja:

 • wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości;
 • wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;
 • dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy, którą załatwiono milcząco;
 • została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;
 • była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;
 • w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą;
 • zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

Uchylenie i zmiana decyzji:

Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Jeżeli na mocy decyzji ostatecznej strona nabyła prawo organ, który ją wydał może w każdym czasie zmienić lub uchylić decyzję, o ile przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Rozstrzygnięcia Kolegium

Orzeczenia Kolegium 

Orzeczenie Kolegium zapadają po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym. Wydawane są, co do zasady w formie decyzji i postanowień. Kolegium wydaje orzeczenia po odbyciu niejawnej narady składu orzekającego, obejmującej dyskusję nad orzeczeniem i zasadniczymi motywami rozstrzygnięcia.

Sprawę przedstawia członek kolegium wyznaczony jako jej sprawozdawca. Orzeczenia zapadają większością głosów. Członek składu orzekającego nie może wstrzymać się od głosu. Członek składu orzekającego, który został przegłosowany może zgłosić przy podpisywaniu orzeczenia zdanie odrębne, uzasadniając je na piśmie w terminie 7 dni od dnia odbycia narady. Orzeczenia kolegium podpisują wszyscy członkowie składu nie wyłączając przegłosowanego. Kolegium orzeka w składzie trzyosobowym, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Składowi orzekającemu przewodniczy prezes lub etatowy członek kolegium. Zasady wyznaczania składów orzekających określa regulamin kolegium. Członkowie Kolegium nie posiadający wykształcenia prawniczego lub administracyjnego są wyznaczani do składów orzekających z uwzględnieniem ich kwalifikacji zawodowych. 

Przy orzekaniu członkowie składów orzekających są związani wyłącznie przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Kontrolę orzecznictwa kolegiów w zakresie spraw administracyjnych sprawuje sąd administracyjny na zasadach i w trybie określonych przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Rejestr zmian >>