Biuletyn Informacji Publicznej
SKO w Suwałkach
Historia edycji Rozstrzygnięcia Kolegium

Rozstrzygnięcia Kolegium

Orzeczenia Kolegium 

Orzeczenie Kolegium zapadają po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym. Wydawane są, co do zasady w formie decyzji i postanowień. Kolegium wydaje orzeczenia po odbyciu niejawnej narady składu orzekającego, obejmującej dyskusję nad orzeczeniem i zasadniczymi motywami rozstrzygnięcia.

Sprawę przedstawia członek kolegium wyznaczony jako jej sprawozdawca. Orzeczenia zapadają większością głosów. Członek składu orzekającego nie może wstrzymać się od głosu. Członek składu orzekającego, który został przegłosowany może zgłosić przy podpisywaniu orzeczenia zdanie odrębne, uzasadniając je na piśmie w terminie 7 dni od dnia odbycia narady. Orzeczenia kolegium podpisują wszyscy członkowie składu nie wyłączając przegłosowanego. Kolegium orzeka w składzie trzyosobowym, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Składowi orzekającemu przewodniczy prezes lub etatowy członek kolegium. Zasady wyznaczania składów orzekających określa regulamin kolegium. Członkowie Kolegium nie posiadający wykształcenia prawniczego lub administracyjnego są wyznaczani do składów orzekających z uwzględnieniem ich kwalifikacji zawodowych. 

Przy orzekaniu członkowie składów orzekających są związani wyłącznie przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Kontrolę orzecznictwa kolegiów w zakresie spraw administracyjnych sprawuje sąd administracyjny na zasadach i w trybie określonych przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Historia edycji

  • Administrator - 2018-08-07 14:33:52
<< Wstecz