Biuletyn Informacji Publicznej
SKO w Suwałkach
Prezes SKO

Prezesem Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Suwałkach jest

Grażyna Anna Milewska

Rejestr zmian >>

Kompetencje Prezesa Kolegium

Prezes kolegium kieruje pracami kolegium, a w szczególności:

  • reprezentuje kolegium na zewnątrz,      
  • przedkłada, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne kolegium, Prezesowi Rady Ministrów i sejmikowi województwa roczną informację o działalności kolegium w terminie do końca kwartału roku następującego po roku objętym informacją,
  • opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego kolegium,
  • zgłasza wniosek o ustalenie liczby członków kolegium,
  • ogłasza konkurs na członków kolegium,
  • przewodniczy pracom komisji konkursowej,
  • przedstawia kandydatów na członków kolegium wyłonionych w drodze konkursu,
  • występuje z wnioskami o powołanie i odwołanie wiceprezesa kolegium oraz członka kolegium,
  • czuwa nad jednolitością orzecznictwa oraz sprawnością pracy kolegium, wyznacza przewodniczących składów orzekających.

Prezes kolegium wykonuje również czynności przewidziane przepisami prawa dla organów administracji publicznej, niezastrzeżone dla składu orzekającego.

Rejestr zmian >>

Tryb powoływania Prezesa Kolegium

Wyboru kandydatów na prezesa kolegium dokonuje zgromadzenie ogólne kolegium w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 3/5 swojego składu. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez więcej niż dwóch kandydatów, wnioskiem zostają objęci dwaj kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez jednego kandydata lub nie uzyskania wymaganej większości głosów przez żadnego kandydata, zarządza się ponowne głosowanie w celu wyłonienia jednego lub dwóch kandydatów. Kandydatem lub kandydatami zostają te osoby, które uzyskały kolejno najwyższą liczbę głosów.

Prezes powoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek zgromadzenia ogólnego kolegium spośród dwóch kandydatów będących etatowymi członkami kolegium.

Kadencja prezesa trwa 6 lat licząc od dnia powołania. Po upływie kadencji dotychczasowy prezes pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego prezesa kolegium.

Rejestr zmian >>