Biuletyn Informacji Publicznej
SKO w Suwałkach
Historia edycji Postępowanie instancyjne

Postępowanie instancyjne

Odwołanie:

Odwołanie służy stronie od decyzji wydanej w pierwszej instancji tylko do jednej instancji. 

Co do zasady, odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, albo jej ogłoszenia, gdy decyzja została ogłoszona ustnie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w tzw. trybie autokontroli.

Zażalenie:

Zażalenie, gdy ustawa tak stanowi, służy stronie na wydane w toku postępowania postanowienia. 

Zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie.

Historia edycji

  • Administrator - 2018-08-07 14:34:46
<< Wstecz