Biuletyn Informacji Publicznej
SKO w Suwałkach
Biuro

Biuro Kolegium

Zadania:

Biuro zapewnia obsługę kancelaryjno-biurową Kolegium. W biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach zatrudnione są 4 osoby w tym Kierownik Biura i Główna Księgowa pracująca w wymiarze 1/2 etatu. Za pracę biura odpowiada Kierownik Biura, który podlega Prezesowi Kolegium.

Do podstawowych czynności biura należy:

 • Przyjmowanie korespondencji i przesyłek oraz rozdział -według dekretacji przewodniczącego lub osoby przez niego upoważnionej,
 • Prowadzenie rejestru spraw (repertorium) wymagających rozpatrzenia na posiedzeniu Kolegium,
 • Prowadzenie rejestru spraw nie wymagających rozpatrywania przez składy Kolegium, tj. wszystkich innych spraw (pism), wymagających odpowiedzi lub podjęcia określonych czynności ze strony SKO,
 • Prowadzenie rejestru skarg do NSA,
 • Przechowywanie i archiwizacja akt i dokumentów Kolegium,
 • Powielanie wszystkich pism, decyzji i materiałów,
 • Obsługa biurowa urządzeń technicznych,
 • Protokołowanie na rozprawach,
 • Prowadzenie ewidencji księgozbioru,
 • Wysyłanie korespondencji i przesyłek,
 • Udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych członków sprawozdawców lub przewodniczących składów orzekających.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

Z uwagi na charakter organu jakim jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze, sprawy przyjmowane są głównie w formie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej, odwołania i zażalenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który daną decyzję lub postanowienie wydał. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy to Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało decyzję jako organ I instancji - wtedy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się bezpośrednio do kolegium (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

Pracownicy Biura Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach

 • Anna Krzywicka - Kierownik Biura
 • Elżbieta Zyskowska - Główna Księgowa
 • Karolina Zabłocka - Inspektor Biura
 • Anna Barbara Kowalewska - Inspektor Biura
Rejestr zmian >>