Biuletyn Informacji Publicznej
SKO w Suwałkach
Historia edycji Kompetencje Prezesa Kolegium

Kompetencje Prezesa Kolegium

Prezes kolegium kieruje pracami kolegium, a w szczególności:

  • reprezentuje kolegium na zewnątrz,      
  • przedkłada, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne kolegium, Prezesowi Rady Ministrów i sejmikowi województwa roczną informację o działalności kolegium w terminie do końca kwartału roku następującego po roku objętym informacją,
  • opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego kolegium,
  • zgłasza wniosek o ustalenie liczby członków kolegium,
  • ogłasza konkurs na członków kolegium,
  • przewodniczy pracom komisji konkursowej,
  • przedstawia kandydatów na członków kolegium wyłonionych w drodze konkursu,
  • występuje z wnioskami o powołanie i odwołanie wiceprezesa kolegium oraz członka kolegium,
  • czuwa nad jednolitością orzecznictwa oraz sprawnością pracy kolegium, wyznacza przewodniczących składów orzekających.

Prezes kolegium wykonuje również czynności przewidziane przepisami prawa dla organów administracji publicznej, niezastrzeżone dla składu orzekającego.

Historia edycji

  • Administrator - 2018-08-07 14:36:27
<< Wstecz