Biuletyn Informacji Publicznej
SKO w Suwałkach
Historia edycji Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach - informacje ogólne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach - informacje ogólne

Status prawny: 

Samorządowe kolegia odwoławcze działają na podstawie ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 570). Zgodnie z art. 3 kolegia są państwowymi jednostkami budżetowymi.

Właściwość miejscowa:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach działa w obszarze swojej właściwości miejscowej, którą określa - w drodze rozporządzenia Prezes Rady Ministrów. Zgodnie z § 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U z 2003 r., Nr 198, poz. 1925), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach swoją właściwością obejmuje powiaty: 

 • suwalski,
 • miasto na prawach powiatu - Suwałki,
 • augustowski,
 • sejneński.

Rodzaje spraw rozpoznawanych przez Kolegium: 

Zgodnie z art. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, kolegia są organami wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

W szczególności Kolegium rozpoznaje:

 • odwołania od decyzji administracyjnych wydanych w pierwszej instancji przez organy gmin, powiatów i samorządu województwa,
 • zażalenia na postanowienia organów gmin, powiatów i samorządu województwa,
 • żądania wznowienia postępowania,
 • żądania stwierdzenia nieważności decyzji,
 • zażalenia i ponaglenia na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie.

Na zasadach określonych w odrębnych ustawach kolegia orzekają również w innych sprawach niż wymienione wyżej. Na podstawie z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami samorządowe kolegia odwoławcze rozstrzygają spory cywilne dotyczące wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów między użytkownikami wieczystymi, a organami reprezentującymi ich właściciela (Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego).

Organy Kolegium:

Organami Kolegium są:

 • Prezes,
 • Zgromadzenie Ogólne Kolegium.

Historia edycji

 • Karolina Zabłocka - 2023-03-22 12:26:45
 • Administrator - 2018-08-07 14:19:38
 • Administrator - 2018-08-07 14:17:00
<< Wstecz